โรงแรมเลอ แคสเซีย

เลขที่ 68 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร.043 333 666043 242 222

อีเมล์ : fosnplace@gmail.com